Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Παραδείγματα τύπων Excel | ExtendOffice

Κόμης
Μετρήστε τα κελιά ίση με COUNTIFSUMPRODUCTEXACT
Μετρήστε τα κελιά που δεν ισούται με COUNTIF
Μετρήστε τα κελιά ίσα με x ή y COUNTIFSUMPRODUCTSUM
Μετρήστε τα κελιά ίσα με x και y COUNTIFS
Μετρήστε κελιά μεγαλύτερα ή μικρότερα από COUNTIF
Μετρήστε αριθμό κελιών μεταξύ δύο τιμών / ημερομηνιών COUNTIFS
Μετρήστε αριθμό κελιών που δεν είναι μεταξύ δύο δεδομένων αριθμών COUNTIFSUMPRODUCT
Ο αριθμός των κελιών ισούται με μία από τις πολλές τιμές COUNTIFSUMPRODUCT
Μετρήστε αριθμό κελιών που δεν είναι ίσο με πολλές τιμές COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Μετρήστε αριθμό κελιών που δεν είναι ίσα με x ή y COUNTIFSSUMPRODUCT
Μετρήστε κενά ή μη κενά κελιά COUNTBLANKCOUNTIF
Μετρήστε κελιά που ξεκινούν/τελειώνουν με συγκεκριμένο κείμενο COUNTIF
Μετρήστε κελιά που περιέχουν είτε x είτε y SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Μετρήστε κελιά που περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο με διάκριση πεζών -κεφαλαίων SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Μετρήστε πόσα κελιά περιέχουν σφάλματα SUMPRODUCTISNUMBERSUM
Ο αριθμός των κελιών περιέχει αριθμητικές ή μη αριθμητικές τιμές SUMPRODUCTISNUMBERNOTCOUNT
Μετρήστε αριθμό κελιών που περιέχουν περιττούς ή ζυγούς αριθμούς SUMPRODUCTMOD
Μετρήστε αριθμό κελιών που περιέχουν θετικές ή αρνητικές τιμές COUNTIF
Μετρήστε αριθμό κελιών που περιέχουν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Αριθμός αριθμού κελιών που περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο COUNTIFSUMPRODUCTFINDISNUMBER
Μετρήστε τον αριθμό των κελιών κειμένου COUNTIFCOUNTIFS
Μετρήστε κελιά που δεν περιέχουν σφάλματα ISERRORSUMPRODUCTSUM
Μετρήστε κελιά που δεν περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο COUNTIFCOUNTIFS
Μετρήστε τον αριθμό των κελιών που δεν περιέχουν πολλές τιμές SUMMMULTISNUMBERTRANSPOSEROW
Μετρήστε τον αριθμό των ημερομηνιών ανά ημέρα της εβδομάδας SUMSUMPRODUCTWEEKDAY
Μετρήστε Πολλαπλά Κριτήρια ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΚΗ SUMPRODUCTMATCH
Μετρήστε τους αριθμούς που ξεκινούν με έναν συγκεκριμένο αριθμό SUMPRODUCTLEFT
Μετρήστε τις εμφανίσεις συγκεκριμένου κειμένου σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας του Excel SUMPRODUCTCOUNTIFINDIRECT
Μετρήστε ή αθροίστε μόνο ολόκληρους αριθμούς SUMPRODUCT MOD
Μετρήστε τους αριθμούς όπου το ένατο ψηφίο ισούται με το Χ SUMPRODUCT MID
Μετρήστε κελιά που πληρούν δύο ή περισσότερα κριτήρια COUNTIFS
Μετρήστε αντιστοιχίες μεταξύ δύο στηλών SUMPRODUCT
Μετρήστε τον αριθμό των ημερομηνιών ανά έτος, μήνα SUMPRODUCTYEARMONTH
Μετρήστε σειρές εάν πληρούν εσωτερικά κριτήρια SUMPRODUCT
Μετρήστε σειρές εάν πληροίτε πολλά κριτήρια SUMPRODUCT
Μετρήστε όλους τους αγώνες / διπλότυπα μεταξύ δύο στηλών SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHISNUMBER
Μετρήστε αριθμό σειρών που περιέχουν συγκεκριμένες τιμές SUMMMULTTRANSPOSECOLUMN
Μετρήστε αριθμό σειρών με πολλαπλά κριτήρια OR SUMPRODUCT
Μετρήστε μοναδικές αριθμητικές τιμές βάσει κριτηρίων SUMFREQUENCYROWSUNIQUEFILTER
Μετρήστε μοναδικές αριθμητικές τιμές ή ημερομηνίες σε μια στήλη SUMFREQUENCYISNUMBERUNIQUECOUNTIFCOUNT
Μετρήστε τον αριθμό των ορατών σειρών σε μια φιλτραρισμένη λίστα SUBTOTAL
Μετρήστε μοναδικές τιμές σε μια περιοχή SUMPRODUCTFREQUENCYMATCHROWCOUNTIF
Μετρήστε Μοναδικές Αξίες Με Κριτήρια SUMFREQUENCYMATCHROWIF
Μετρήστε ορατές σειρές με κριτήρια SUMPRODUCTSUBTOTALROWMIN
Χρησιμοποιήστε το COUNTIF σε μη συνεχόμενη περιοχή SUMCOUNTIFINDIRECT
Countifs with OR Logic for Multiple Criteria SUMCOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ISNUMBER
Υπολογίστε το ποσοστό ανάλυσης των στοιχείων σε μια λίστα COUNTIFCOUNTA
Δημιουργήστε μια συνοπτική καταμέτρηση ανά μήνα με COUNTIFS COUNTIFSEDATE
Κάνετε τρέξιμο Count Of Occurrence σε μια λίστα COUNTIFIF
Περίληψη Αριθμός Μη Κενών Κατηγοριών COUNTIFS
Άθροισμα
3D άθροισμα ή σύνοψη σε πολλά φύλλα εργασίας SUMSUMPRODUCTSUMIFINDIRECT
Υπολογίστε το Σύνολο λειτουργίας SUM
Λήψη υποσυνολικού με αριθμό τιμολογίου COUNTIFSUMIFIF
Άθροισμα Τιμών Ανά Ομάδα SUMIFIF
Υποσύνολο κατά χρώματα SUMIF
Αμφίδρομη καταμέτρηση σύνοψης COUNTIF
Μερικά ποσά τιμολογίων ανά ηλικία SUMIF
Άθροισμα όλων των αριθμητικών κελιών που αγνοούν σφάλματα SUMIFIFERRORAGGREGATE
Άθροισμα μικρότερων ή κατώτατων N τιμών SUMPRODUCTSMALL
Άθροισμα μικρότερων ή κατώτατων N τιμών με βάση κριτήρια SUMSMALLIF
Άθροισμα τιμών ανά μήνα (με ή χωρίς έτος) SUMIFSSUMPRODUCTEOMONTHMONTH
Άθροισμα τιμών ανά εβδομάδα μιας δεδομένης ημερομηνίας SUMIFS
Άθροισμα τιμών κατά αριθμό εβδομάδας ή ημέρας WEEKNUMSUMPRODUCTWEEKDAY
Άθροισμα κάθε N σειρών ή στηλών SUMOFFSETROWCOLUMNS
Άθροισμα κάθε νης σειράς ή στήλης SUMPRODUCTMODROWCOLUMN
Άθροισμα εάν αρχίζει με ή τελειώνει με συγκεκριμένο κείμενο ή χαρακτήρες SUMIF
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν συγκεκριμένο κείμενο σε άλλη στήλη SUMIFSUMPRODUCTSEARCHISNUMBER
Άθροισμα αν μεταξύ δύο τιμών SUMIFS
Άθροισμα μόνο κυττάρων που περιέχουν τύπους SUMPRODUCTISFORMULA
Άθροισμα τιμών ανά έτος SUMPRODUCT SUMIFS DATE YEAR
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν έναν αστερίσκο SUMIF
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν και το X και το Y SUMIFS
Άθροισμα εάν τα κελιά περιέχουν ή ίσο με X ή Y SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH SUMIFS
Άθροισμα εάν η ημερομηνία είναι μεταξύ δύο ημερομηνιών SUMIFS
Άθροισμα εάν τα κελιά είναι ίσα ή όχι ίσα με μια συγκεκριμένη τιμή SUMIF
Άθροισμα εάν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από μια συγκεκριμένη τιμή SUMIF
Άθροισμα εάν η ημερομηνία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια συγκεκριμένη ημερομηνία SUMIF
Άθροισμα αν ισούται με ένα από πολλά πράγματα SUMIFSUMPRODUCT
Άθροισμα τιμών με βάση κενά ή μη κενά κριτήρια SUMIF
Sumif με πολλαπλά κριτήρια με βάση τη λογική Ή και ΚΑΙ SUMIFSUMIFS
Άθροισμα πολλαπλών στηλών εάν πληρούται ένα κριτήριο SUMPRODUCT
Άθροισμα των τελευταίων N στηλών SUM INDEX COLUMNS
Άθροισμα κορυφαίων N τιμών ή κορυφαίων N τιμών με κριτήρια SUMPRODUCT LARGE
Άθροισμα τιμών με βάση τη στήλη ή και τη στήλη και τη σειρά SUMPRODUCT
Άθροισμα τιμών στις τελευταίες N ημέρες με βάση κριτήρια SUMIFS TODAY
Αθροίστε μόνο ορατά κελιά ή σειρές σε μια φιλτραρισμένη λίστα SUBTOTAL
Τιμές αθροίσματος σε οριζόντια περιοχή SUMIFS
Χρησιμοποιήστε SUMIFS με πολλαπλά κριτήρια που βασίζονται στη λογική Ή SUMSUMIFS
Χρησιμοποιήστε το SUMPRODUCT με τη λειτουργία IF SUMPRODUCT
Χρηματοοικονομικά
Υπολογίστε τις πληρωμές τόκων ανά περίοδο ή σύνολο IPMTCUMIPMT
Lookup
Κατά προσέγγιση αντιστοίχιση με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Κατά προσέγγιση αντιστοιχία με το VLOOKUP VLOOKUP
Αναζήτηση πεζών-κεφαλαίων INDEXMATCHVLOOKUPEXACTCHOOSE
Αναζήτηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων για επιστροφή αριθμών που ταιριάζουν SUMPRODUCTMATCHEXACT
Μετρήστε τις τιμές που λείπουν SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Δυναμική αναφορά φύλλου εργασίας ή βιβλίου εργασίας INDIRECT
Ακριβής αντιστοίχιση με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Ακριβής αντιστοίχιση με το VLOOKUP VLOOKUP
Βρείτε τη μεγαλύτερη ή συντομότερη συμβολοσειρά κειμένου σε μια στήλη ή μια σειρά INDEXMATCHLENMAXMIN
Βρείτε τη μεγαλύτερη συμβολοσειρά κειμένου με κριτήρια INDEXMATCHLENMAX
Βρείτε τιμές που λείπουν IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Λάβετε τη διεύθυνση κελιού των αποτελεσμάτων αναζήτησης INDEXMATCHCELL
Λάβετε την πρώτη μη κενή τιμή σε μια στήλη ή μια σειρά INDEXMATCHISBLANK
Λάβετε την πρώτη αριθμητική τιμή σε στήλη ή γραμμή INDEXMATCHISNUMBER
Λάβετε την πρώτη τιμή κειμένου σε μια στήλη INDEXMATCHVLOOKUP
Λάβετε την πρώτη τιμή κειμένου στη σειρά HLOOKUP
Λάβετε πληροφορίες που αντιστοιχούν στη μέγιστη τιμή INDEXMATCHMAX
Λάβετε πληροφορίες που αντιστοιχούν στην ελάχιστη τιμή INDEXMATCHMIN
Λάβετε την τελευταία τιμή κειμένου σε μια στήλη INDEXMATCH
Λάβετε πληροφορίες μαθητών ή υπαλλήλων με το VLOOKUP VLOOKUP
Λάβετε τιμή σε δεδομένη γραμμή και στήλη INDEXMATCHSMALL
INDEX και MATCH σε πολλές στήλες INDEXMATCHMMULTTRANSPOSECOLUMN
INDEX και MATCH με πολλαπλούς πίνακες INDEXMATCHCHOOSE
Αριστερή αναζήτηση με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Αριστερά αναζήτηση με VLOOKUP VLOOKUPCHOOSE
Εντοπίστε τη μέγιστη τιμή σε ένα εύρος MATCHMAX
Εντοπίστε το πρώτο σφάλμα MATCHISERROR
Εντοπίστε τον πρώτο αγώνα που δεν ξεκινά με MATCHLEFTIF
Εντοπίστε την πρώτη αντιστοίχιση που δεν περιέχει MATCHISNUMBERSEARCH
Εντοπίστε την πρώτη μερική αντιστοίχιση με χαρακτήρες μπαλαντέρ MATCH
Αναζητήστε μια τιμή που περιέχει συγκεκριμένο κείμενο με χαρακτήρες μπαλαντέρ INDEXMATCH
Αναζήτηση πιο κοντινού αγώνα INDEXMATCHABSMIN
Αναζήτηση πλησιέστερης τιμής αντιστοίχισης με πολλά κριτήρια IFINDEXMATCH
Αναζητήστε και ανακτήστε ολόκληρη τη στήλη INDEXMATCHSUMAVERAGEMAXLARGE
Αναζητήστε και ανακτήστε ολόκληρη τη σειρά INDEXMATCHSUMAVERAGEMIN
Αναζητήστε την επόμενη μεγαλύτερη αντιστοίχιση με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Αναζητήστε τον πρώτο μερικό αριθμό αντιστοίχισης MATCHTEXTINDEX
Αναζήτηση τιμών με φθίνουσα σειρά INDEXMATCH
Τιμές αναζήτησης από άλλο φύλλο εργασίας ή βιβλίο εργασίας VLOOKUP
Συγχώνευση πινάκων με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Αναζήτηση πολλαπλών κριτηρίων με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Μερική αντιστοίχιση με το VLOOKUP VLOOKUP
Ανάκτηση της πρώτης τιμής λίστας από ένα κελί INDEXMATCHSEARCHISNUMBER
Ανακτήστε την πρώτη τιμή που αντιστοιχεί στο κελί σε μια λίστα INDEXMATCHSEARCHAGGREGATE
Ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με τις χαμηλότερες n τιμές VLOOKUP
Ανακτήστε την nη αντιστοίχιση με το INDEX INDEXROWSMALLIF
Ανάκτηση nth match με VLOOKUP VLOOKUP
Υπολογιστής κόστους αποστολής VLOOKUP
Αμφίδρομη προσέγγιση κατά προσέγγιση με πολλαπλά κριτήρια INDEXMATCHIF
Αμφίδρομη αναζήτηση με INDEX και MATCH INDEXMATCH
Vlookup με όνομα dymanic φύλλου VLOOKUPINDIRECT
μαθηματικά
Μετατροπή δυαδικής τιμής σε δεκαδική ή οκταδική ή δεκαεξαδική τιμή BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX
Μετατροπή δεκαεξαδικής τιμής σε δεκαδική ή δυαδική ή οκταδική τιμή HEX2DECDECIMALHEX2OCTHEX2BIN
Μετατροπή οκταδικής τιμής σε δεκαδική ή δυαδική ή δεκαεξαδική τιμή OCT2DECDECIMALOCT2HEXOCT2BIN
Μετατροπή δεκαδικής τιμής σε δυαδική ή οκταδική ή δεκαεξαδική τιμή DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX
Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε διεύθυνση IP MID
Μετατροπή δεκαδικού σε ακέραιο αριθμό στο Excel ROUND ROUNDDOWN ROUNDUP
Ημερομηνία και ώρα
Προσθήκη εργάσιμων ημερών μέχρι σήμερα WORKDAYWORKDAT.INTL
Προσθέστε ώρες στο χρόνο TIME MOD
Προσθέστε λεπτά στο χρόνο TIME MOD
Προσθέστε ώρες λεπτά δευτερόλεπτα στον χρόνο TIME
Προσθέστε μήνες έως σήμερα  
Προσθέστε χρόνια μέχρι σήμερα DATEYEARMONTHDAY
Αντιστοιχίστε πόντους με βάση την καθυστέρηση IFVALUE
Προσθέστε ή αφαιρέστε ημέρες έως σήμερα  
Υπολογίστε ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτα μεταξύ δύο ημερομηνιών TEXT
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν από σήμερα MAXTODAY
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν μεταξύ ημερομηνιών  
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν σε μήνα EOMONTH
Υπολογίστε τις ημέρες που απομένουν στο έτος  
Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF
Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ δύο φορές IF
Υπολογίστε την ημερομηνία λήξης EOMONTHEDATE
Υπολογισμός ωρών λεπτών δευτερολέπτων μεταξύ ωρών HOUR  MINUTE SECOND
Υπολογίστε την ώρα του δικτύου MOD
Υπολογίστε την ημερομηνία συνταξιοδότησης ΕΚΔΟΣΗ
Υπολογίστε αλληλεπικαλυπτόμενες ημέρες MAXMIN
Υπολογίστε τις υπερωρίες  
Υπολογίστε χρόνια μήνες μήνες μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF
Ελέγξτε αν οι ημερομηνίες είναι εργάσιμη WORKDAY   WORKDAY.INTL
Ελέγξτε αν η ημερομηνία είναι τελευταία n ημέρα ΣΉΜΕΡΑ    ΚΑΙ
Ελέγξτε εάν η ημερομηνία είναι τελευταίος n μήνας από σήμερα ΣΉΜΕΡΑ    ΚΑΙ     ΟΜΟΝΟΣ
Ελέγξτε εάν δύο ημερομηνίες είναι τον ίδιο μήνα μήνα MONTH  YEAR
Συνδυάστε ημερομηνία και ώρα ΚΕΙΜΕΝΟ   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ
Μετατροπή ημερομηνίας σε Julian TEXT  YEAR  DATE
Μετατροπή ημερομηνίας σε μήνα έτος ημέρα TEXT
Μετατροπή ημερομηνίας σε κείμενο TEXT
Μετατροπή συμβολοσειράς χρόνου σε ώρα LEFT  MID
Μετατροπή δεκαδικών ωρών σε ώρα  
Μετατροπή δεκαδικών λεπτών σε χρόνο  
Μετατροπή ονόματος μήνα σε αριθμό DATEVALUE   MONTH
Μετατροπή αριθμού σε ημερομηνία TEXT  LEFT  MID  RIGHT  DATE
Μετατροπή ώρας σε άλλη ζώνη ώρας MOD
Μετατροπή χρόνου σε δεκαδικές ώρες  
Μετατροπή χρόνου σε δεκαδικά λεπτά  
Μετατροπή χρόνου σε δεκαδικά δευτερόλεπτα  
Μετατροπή χρόνου σε χρήμα  
Μετατροπή χρόνου σε Unix DATE
Μετατροπή χρονικής σήμανσης σε ώρα MID  TIME
Μετατροπή κειμένου σε ώρα DATEVALUE  VALUE  
Μετρήστε ημέρες του μήνα EOMONTH  DAY
Μετρήστε ημέρες έως την ημερομηνία λήξης TODAY
Μετρήστε την ημέρα της εβδομάδας μεταξύ δύο ημερομηνιών INDIRECR  ROW  WEEKDAY  SUMPRODUCT
Μετρήστε την ημέρα της εβδομάδας σε ένα εύρος ημερομηνιών WEEKDAY  SUMPRODUCT
Μετρήστε ημέρες από σήμερα TODAY  IF  ISBLANK  ABS
Μετρήστε ημέρες μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF
Καταμέτρηση χρωμάτων που απομένουν στον τρέχοντα μήνα EOMONTH  YEAR  DATE
Μετρήστε τις διακοπές μεταξύ δύο ημερομηνιών SUMPRODUCT
Μετρήστε μήνες μεταξύ δύο ημερομηνιών DATEDIF   YEARFRAC
Μετρήστε τον αριθμό των κλήσεων σε ένα χρονικό διάστημα COUNTIFS
Μετρήστε τους χρόνους σε ένα εύρος COUNTIFS
Μετρήστε μόνο την ημέρα εργασίας NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Δημιουργήστε εύρος ημερομηνιών από δύο ημερομηνίες TEXT
Δημιουργήστε μια δυναμική λίστα ημερομηνιών ROWS
Δημιουργία εβδομαδιαίου εύρους ημερομηνιών ROWS  TEXT
Όνομα καθημερινής προσαρμοσμένης μορφής WEEKDAY  CHOOSE
Εμφάνιση τρέχουσας ημερομηνίας ή ώρας TODAY   NOW
Εξαγωγή χρόνου μόνο από την ώρα δεδομένων στο Excel TIMEMOD
Εξαγωγή ημερομηνίας μόνο από την ώρα δεδομένων στο Excel INTTRUNC DATE
Βρείτε τα παλαιότερα ή την τελευταία ημερομηνία κάθε ομάδας IF MAX  MIN
Βρείτε την τελευταία εβδομάδα του μήνα EOMONTH  WEEKDAY
Βρείτε την επόμενη ημερομηνία στη λίστα χρονοδιαγράμματος  
Λάβετε το όνομα της ημέρας από τη δεδομένη ημερομηνία TEXT  WEEKDAY  CHOOSE
Λάβετε ημερομηνία από την ημέρα του μήνα έτος DATE
Λάβετε την πρώτη ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα YEAR     MONTH       DATE  WORKDAY
Λάβετε τον οικονομικό μήνα από την ημερομηνία MONTH  CHOOSE
Λάβετε φορολογικό τρίμηνο από την ημερομηνία MONTH   CHOOSE
Λάβετε το οικονομικό έτος από την ημερομηνία MONTH   YEAR
Λάβετε την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του μήνα με δεδομένη ημερομηνία DAY  EOMONTH
Λάβετε την πρώτη ημέρα του μήνα με το όνομα κειμένου του μήνα  IF
Λάβετε την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα EOMONTH
Λάβετε το μέσο δύο ημερομηνιών SUM  WORKDAY
Λάβετε τη Δευτέρα της εβδομάδας WEEKDAY
Λήψη μήνα από την ημερομηνία MONTH
Λάβετε πιο πρόσφατα την ημέρα της εβδομάδας MOD
Λάβετε την επόμενη συγκεκριμένη εβδομάδα WEEKDAY
Λάβετε την nη ημέρα της εβδομάδας στον μήνα κατά δεδομένη ημερομηνία WEEKDAY DAY
Λάβετε την nη ημέρα του έτους με δεδομένη ημερομηνία YEAR  DATE
Λάβετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Λάβετε το ποσοστό του έτους που ολοκληρώθηκε ή απομένει YEAR  DATE YEARFRAC
Λάβετε τρίμηνο από την ημερομηνία MONTH  YEAR
Λάβετε την ίδια ημερομηνία τον προηγούμενο μήνα ή τον επόμενο μήνα ΕΚΔΟΣΗ
Λάβετε την ίδια ημερομηνία πέρυσι ή του χρόνου EDATE
Λάβετε τον αριθμό εβδομάδας από την ημερομηνία στο Excel WEEKNUM
Λάβετε ώρες εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών στο Excel NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL
Λάβετε ή υπολογίστε την ηλικία από την ημερομηνία γέννησης στο Excel YEARFRAC DATEDIF
Καταχωρίστε τις διακοπές μεταξύ δύο ημερομηνιών IF   TEXTJOIN
Κείμενο
Συντομεύστε λέξεις ή ονόματα TEXTJOIN ISNUMBER ROW INDIRECT LEN MATCH MID TRIM LEFT SUBSTITUTE FIND UPPER
Προσθέστε τον κωδικό περιοχής ή τον κωδικό χώρας στον αριθμό τηλεφώνου CONCATENATE
Προσθέστε χαρακτήρα πριν από κάθε λέξη SUBSTITUTE
Προσθέστε κόμμα μετά την πρώτη λέξη REPLACE FIND
Προσθέστε κόμμα μεταξύ ονομάτων FINDREPLACE TRIM SUBSTITUTE
Προσθέστε παύλες στον αριθμό τηλεφώνου REPLACE
Προσθέστε παύλες στο SSN σε ένα κελί LEFT MID RIGHT SUBSTITUTE
Προσθέστε αρχικά μηδενικά για να διορθώσετε το μήκος κειμένου TEXT
Προσθέστε κείμενο στη μέση LEFT MID REPLACE
Προσθέστε χώρο μετά από κόμμα TRIM SUBSTITUTE
Προσθέστε κενό μεταξύ αριθμού και κειμένου TRIMREPLACE MIN FIND MAX IFERROR ROW INDIRECT LEN
Κεφαλαιοποιήστε το πρώτο γράμμα συμβολοσειράς κειμένου ή κάθε λέξης UPPERLEN FIND LOWER REPLACE LEFT MID
Ελέγξτε εάν ένα κελί περιέχει ένα συγκεκριμένο κείμενο ISNUMBER SEARCH FIND
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει πολλά από πολλά πράγματα SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH COUNTA
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει ένα από πολλά πράγματα SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Ελέγξτε εάν ένα κελί περιέχει μία από πολλές τιμές, αλλά εξαιρέστε άλλες τιμές SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει ορισμένα κείμενα αλλά δεν περιέχει άλλα COUNT SEARCH AND
Μετατρέψτε το γράμμα σε αριθμό COLUMN INDIRECT
Ελέγξτε εάν το κελί περιέχει αριθμό COUNT FIND
Συνδυάστε κελιά με αλλαγή γραμμής CONCATENATE
Συνδυάστε την ημερομηνία και την ώρα σε ένα κελί στο Excel TEXT
Συνδυάστε κείμενο και ημερομηνία στο ίδιο κελί στο Excel TEXT CONCATENATE
Μετρήστε τιμές διαχωρισμένες με κόμμα σε ένα κελί LEN SUBSTITUTE TRIM
Μετρήστε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο κελί LEN SUBSTITUTE
Μετρήστε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα σε μια σειρά κελιών SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE
Μετρήστε συγκεκριμένες λέξεις στο κελί LEN SUBSTITUTE
Μετρήστε συγκεκριμένες λέξεις σε μια σειρά κελιών SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE
Μετρήστε τον αριθμό των χαρακτήρων σε ένα κελί LEN
Μετρήστε τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια περιοχή κελιών SUMPRODUCT LEN
Μετρήστε τον αριθμό των λέξεων σε ένα κελί LEN TRIM SUBSTITUTE
Μετρήστε τον αριθμό των λέξεων σε μια σειρά κελιών SUMPRODUCT LEN TRIM SUBSTITUTE
Χρησιμοποιήστε διπλά εισαγωγικά σε τύπους CHAR
Ελέγξτε εάν το κελί ισούται με οποιαδήποτε τιμή στη λίστα SUMPRODUCT
Καθαρίστε και αναδιαμορφώστε τους αριθμούς τηλεφώνου SUBSTITUTE
Συνδυάστε κελιά με κόμματα TRIM SUBSTITUTE CONCATENATE
Συνδυάστε το αρχικό και το επώνυμο LEFT CONCATENATE
Συγκρίνετε δύο ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου EXACT IF COUNTIF
Συνενώστε τα κύτταρα αλλά αγνοήστε τα κενά TEXTJOIN
Μετατροπή αριθμών σε κείμενο στο Excel TEXT FIXED
Μετατροπή κειμένου σε αριθμό στο Excel VALUE RIGHT LEFT MID
Καταμέτρηση λέξεων-κλειδιών που περιέχει το κελί με βάση μια λίστα SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Μετρήστε τις γραμμές που διαχωρίζονται με αλλαγές γραμμής σε ένα κελί ή μια περιοχή LEN SUBSTITUTE
Εμφάνιση συγκεκριμένου κειμένου με βάση την τιμή στο Excel REPT IF
Εξαγάγετε όλες τις λέξεις εκτός από την πρώτη ή την τελευταία από ένα κελί RIGHT LEN FIND LEFT SUBSTITUTE
Εξαγάγετε μόνο κεφαλαία γράμματα SUBSTITUTE
Εξαγωγή επέκτασης από το όνομα αρχείου RIGHT LEN FIND SEARCH REPLACE
Εξαγωγή ονόματος αρχείου από μια διαδρομή στο Excel MID FIND SUBSTITUTE LEN IFERROR
Εξαγάγετε την πρώτη γραμμή κελιού SEARCH LEFT
Εξαγωγή ονόματος και επωνύμου από το email FIND LEFT LEN RIGHT
Εξαγωγή ονόματος φακέλου από διαδρομή FIND SUBSTITUTE LEN RIGHT
Εξαγωγή από δεξιά μέχρι χαρακτήρα SEARCH RIGHT SUBSTITUTE LEN IFERROR
Εξαγωγή αρχικών από ονόματα MID IF FIND LEFT
Εξαγάγετε πολλές γραμμές από ένα κελί TRIM MID REPT LEN SUBSTITUTE
Εξαγάγετε την τελευταία γραμμή κειμένου από ένα κελί πολλαπλών γραμμών SUBSTITUTE REPT RIGHT TRIM
Εξαγάγετε την nth λέξη από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel SUBSTITUTE REPT MID TRIM LEN
Εξαγωγή διαδρομής από την πλήρη διαδρομή FIND SUBSTITUTE LEN LEFT
Εξαγωγή συμβολοσειράς από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel MID LEFT RIGHT SEARCH
Εξαγάγετε τις δύο τελευταίες λέξεις από ένα κελί MID FIND SUBSTITUTE LEN
Εξαγωγή κειμένου μεταξύ παρενθέσεων από συμβολοσειρά κειμένου MID SEARCH
Εξαγάγετε τη λέξη που ξεκινά με έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα στο Excel MID TRIM LEFT FIND REPT LEN SUBSTITUTE
Εξαγωγή λέξης που περιέχει συγκεκριμένο κείμενο στο Excel MID TRIM FIND REPT MAX SUBSTITUTE
Εξαγάγετε το αρχικό και το επώνυμο από το πλήρες όνομα LEFT RIGHT FIND LEN
Εξαγάγετε τα πρώτα μεσαία και επώνυμα από το πλήρες όνομα στο Excel LEFT RIGHT FIND LEN MID SEARCH SUBSTITUTE
Εξαγωγή κειμένου πριν ή μετά το δεύτερο κενό ή κόμμα LEFT MID FIND SUBSTITUTE TRIM
Εξαγωγή κειμένου μετά την τελευταία εμφάνιση ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα RIGHT SEARCH LEN SUBSTITUTE TRIM REPT
Εξαγωγή κειμένου μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμμα από συμβολοσειρές κειμένου MID SEARCH FIND SUBSTITUTE
Βρείτε και αντικαταστήστε πολλές τιμές στο Excel SUBSTITUTE INDEX
Βρείτε nth εμφάνιση χαρακτήρα σε ένα κελί SUBSTITUTE FIND
Βρείτε τα περισσότερα συχνά κείμενο σε μια περιοχή MODE INDEX MATCH
Βρείτε το πιο συχνό κείμενο με κριτήρια MODE INDEX IF MATCH
Βρείτε τη θέση της nth εμφάνισης FIND SUBSTITUTE
Αναστρέψτε ή αντιστρέψτε το όνομα και το επώνυμο στη λίστα Excel MID SEARCH LEN
Λήψη ή εξαγωγή της πρώτης λέξης από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel FIND LEFT
Λήψη ή εξαγωγή της τελευταίας λέξης από συμβολοσειρά κειμένου στο Excel TRIM RIGHT REPT
Εάν το κελί περιέχει κείμενο, τότε εμφανίζεται στο Excel IF ISNUMBER SEARCH
Δημιουργήστε το ίδιο μήκος κειμένου REPT LEN
Δημιουργήστε το πρώτο γράμμα πεζά LEFT LOWER REPLACE
Μετακίνηση ή συνδυασμός πολλαπλών περιεχομένων κελιού σε ένα κελί CONCATENATE TRANSPOSE TEXTJOIN
Ομαλοποίηση κειμένου TRIM SUBSTITUTE LOWER
Κατάργηση επέκτασης από το όνομα αρχείου FIND LEFT
Κατάργηση πρώτων n χαρακτήρων LEN RIGHT
Αφαιρέστε την πρώτη ή την τελευταία λέξη από μια συμβολοσειρά RIGHT LEN FIND LEFT TRIM SUBSTITUTE
Κατάργηση από το δεξί κείμενο LEN LEFT
Το Excel καταργεί το τελευταίο ή το τελικό κόμμα σε ένα κελί IF RIGHT LEFT LEN
Αφαιρέστε τον μπροστινό και τον πίσω χώρο CLEAN TRIM SUBSTITUTE
Κατάργηση αλλαγών γραμμής από κελιά στο Excel CLEAN TRIM SUBSTITUTE
Καταργήστε το μεσαίο αρχικό από το πλήρες όνομα στο Excel LEFT RIGHT FIND TRIM SUBSTITUTE REPT
Καταργήστε το πρόθεμα ή το επίθημα από τη συμβολοσειρά RIGHT LEN LEFT
Καταργήστε το κείμενο από το κελί ταιριάζοντας με το περιεχόμενο SUBSTITUTE
Αφαιρέστε το κείμενο από ένα κελί βάσει συγκεκριμένης θέσης REPLACE SUBSTITUTE
Κατάργηση κειμένου βάσει μεταβλητής θέσης στο Excel REPLACE FIND
Καταργήστε τους ανεπιθύμητους χαρακτήρες από το κελί στο Excel SUBSTITUTE
Αφαιρέστε το κείμενο πριν ή μετά τον πρώτο ή τον τελευταίο συγκεκριμένο χαρακτήρα από τις συμβολοσειρές κειμένου RIGHT LEFT FIND SEARCH LEN SUBSTITUTE
Αφαιρέστε το κείμενο μετά ή πριν από το δεύτερο ή ένατο διάστημα από τις συμβολοσειρές κειμένου RIGHT LEFT FINDLEN SUBSTITUTE
Αφαιρέστε το κείμενο εντός παρενθέσεων ή παρενθέσεων από συμβολοσειρές κειμένου FIND MID LEN SUBSTITUTE
Αντικαταστήστε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα σε ένα κελί με ένα άλλο SUBSTITUTE
Αντιστρέψτε τη συμβολοσειρά κειμένου σε ένα κελί στο Excel TEXTJOIN MID
Διαχωρίστε τις διαστάσεις σε μεμονωμένο μήκος, ύψος και πλάτος LEFT MID RIGHT FIND LEN SUBSTITUTE
Διαχωρίστε τις διαστάσεις σε δύο μέρη στο Excel LEFT RIGHT FIND LEN SUBSTITUTE
Διαχωρίστε τους αριθμούς από τις μονάδες μέτρησης MAX ISNUMBER VALUE MID LEFT TRIM RIGHT
Ξεχωριστές οκτάδες διεύθυνσης IP στο Excel LEFT MID LEN FIND
Ξεχωριστές διευθύνσεις email σε ονόματα χρήστη και τομείς LEFT RIGHT LEN FIND
Σπλιτ δολαρίων και σεντ FIND RIGHT LEN
Διαχωρίστε ένα κελί με τον πρώτο χώρο στο Excel LEFT FIND RIGHT LEN
Διαχωρίστε τον αριθμό σε μεμονωμένα ψηφία MID COLUMN
Διαχωρίστε την πρόταση σε λέξεις SEARCH MID ROW COLUMN IF
Διαχωρισμός κειμένου και αριθμών MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Διαχωρίστε τη συμβολοσειρά κειμένου σε συγκεκριμένο χαρακτήρα σε ένα κελί στο Excel MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Διαχωρισμός κειμένου με οριοθέτη σε κελί στο Excel MID   TRIM  SUBSTITUTE LEN
Απογύμνωση ή κατάργηση μη αριθμητικών χαρακτήρων από συμβολοσειρές κειμένου TEXTJOIN IFERROR MID ROW INDIRECT
Απογύμνωση ή κατάργηση αριθμητικών χαρακτήρων από συμβολοσειρές κειμένου TEXTJOIN IF ISERR MID ROW INDIRECT LEN
Αφαιρέστε ή αφαιρέστε ετικέτες html από συμβολοσειρές κειμένου MID   LEN
Περικοπή κειμένου σε n λέξεις SUBSTITUTE   FIND  LEFT